CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓCompetition and Innovation S.L.1.- DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DE WWW.MICUENTO.COM
1.1.- Competition and Innovation S.L. (d’ara endavant, ‘Micuento’ o la ‘Societat’) és una societat espanyola amb domicili al carrer Pallars, número 147, mòdul 305 (08018) de Barcelona, amb CIF B10747863 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona en el Volum 48359, Foli 66, Full B581352, i amb les següents dades de contacte: el telèfon +34 937 07 34 02 i l’adreça de correu electrònic [email protected].

1.2.- Micuento és la titular de la pàgina web www.micuento.com (d’ara endavant, el ‘Lloc Web’), que és una plataforma web a través de la qual es comercialitzen llibres i contes en paper i en format electrònic que el mateix usuari pot personalitzar.
2.- OBJECTE I INFORMACIÓ GENERAL
2.1.- Aquestes Condicions Generals de Contractació (d’ara endavant, les ‘Condicions Generals’) estableixen els termes d’ús i accés al Lloc Web per part de qualsevol usuari (d’ara endavant, l’‘Usuari’) i regulen el procediment de compra realitzat per l’Usuari dels productes que ofereix Micuento al Lloc Web (d’ara endavant, el ‘Producte’ o el ‘Llibre’).

2.2.- L’ús i l’accés al Lloc Web per part de l’Usuari suposa l’acceptació d’aquestes Condicions Generals. Així mateix, per poder adquirir algun dels Productes que ofereix Micuento és obligatori que els Usuaris omplin un formulari amb les seves dades identificatives acceptant de manera expressa aquestes Condicions Generals i la Política de Privacitat i Cookies. Si l’Usuari té algun dubte sobre les Condicions Generals, es podrà posar en contacte amb la Societat utilitzant les dades identificatives esmentades a l’apartat 1.2 d’aquestes Condicions Generals.

2.3.- Aquest contracte es podrà formalitzar en qualsevol dels idiomes en què estiguin disponibles les Condicions Generals al Lloc Web, i que podran ser triats per l’Usuari.

2.4.- Micuento podrà modificar en qualsevol moment el contingut de les Condicions Generals. No obstant això, l’Usuari restarà subjecte a les Condicions Generals vigents del Lloc Web en el moment de contractació dels Productes o en el moment d’utilitzar-lo i d’accedir-hi.

2.5.- L’Usuari podrà accedir a aquestes Condicions Generals a través de l’enllaç, en el qual podrà imprimir-se’n una còpia o descarregar l’arxiu en format electrònic.
3.- DURADA
3.1.- La relació jurídica procedent de l’accés i la utilització del Lloc Web té una durada indefinida. Sense perjudici d’això, qualsevol de les parts podrà finalitzar la relació contractual quan ho desitgi.

3.2.- En el cas que Micuento modifiqui les Condicions Generals, aquesta relació jurídica quedarà resolta i això implicarà que, si escau, l’Usuari s’hagi d’adherir a les noves condicions generals.
4.- NORMES D’ÚS DEL LLOC WEB
4.1.- L’Usuari de Micuento es compromet a fer un ús correcte i lícit del Lloc Web. Així mateix, l’Usuari s’haurà d’abstenir d’utilitzar el Lloc Web per a fins il·legals o inapropiats.

4.2.- L’Usuari no podrà utilitzar el Lloc Web per als següents fins, entre d’altres:

a) Per a la realització d’activitats contràries a la llei, a la moral o a l’ordre públic.
b) Cometre delictes ni animar d’altres a fer-ho.
c) Enviar publicitat (“spam”).
d) Introduir o distribuir a la xarxa virus informàtics o penjar-hi material ofensiu.
e) Piratejar aspectes del servei o contingut del Lloc Web.
f) Fer compres falses o fraudulentes.
g) Per a qualsevol fi il·lícit, prohibit o que pugui lesionar drets de tercers.
4.3.- L’Usuari es compromet a facilitar-nos les seves dades identificatives exactes i veraces.

4.4.- L’Usuari declara que té, com a mínim, 18 anys, i que té capacitat legal plena per celebrar aquest Contracte.
5.- ALTRES CONTINGUTS
5.1.- Micuento no serà responsable del contingut d’altres llocs no controlats per la Societat que el Lloc Web pugui tenir enllaçats. Així mateix, es reserva el dret a eliminar aquests continguts si per qualsevol mitjà tingués coneixement que en el lloc enllaçat es comet alguna irregularitat o il·legalitat.

5.2.- En el cas que rebi opinions que infringeixin o puguin infringir la llei, l’ètica o la moral, Micuento es reserva el dret a rebutjar o eliminar aquests comentaris.
6.- TERRITORI
6.1.- Els Productes oferts en el Lloc Web estan disponibles per al seu enviament a tots els països del món, incloent el territori espanyol que comprèn la Península, les Balears, les Canàries i Ceuta i Melilla (d’ara endavant, el ‘Territori’).
7.- PRODUCTES QUE S’HI OFEREIXEN
7.1.- Micuento publicarà en el Lloc Web la següent informació dels Productes que s’hi ofereixen:

a) Llibres, contes, textos, plantilles per afegir dedicatòries o imatges i altres materials per tal que l’Usuari pugui personalitzar el llibre i participar en el seu disseny.
b) Informació relativa a les històries dels Llibres: per a quines edats són, l’idioma que es pot triar i les pàgines que tenen.
c) El nom de l’autor o dels autors.
d) La previsualització en pantalla del Llibre personalitzat abans de formalitzar la compra.
e) El preu de venda i les possibles ofertes aplicables.
8.- PROCÉS DE COMPRA
8.1.- L’Usuari haurà de seleccionar el Llibre que més li agradi i omplir totes les dades per tal de personalitzar-lo. Quan l’hagi personalitzat, l’Usuari podrà previsualitzar el Llibre a la pantalla tot clicant sobre ‘Revisar el meu conte’ i podrà tornar enrere per fer-hi algun canvi, si ho desitja, clicant sobre ‘Canviar’.

8.2.- Quan l’Usuari hagi revisat el Llibre, si clica sobre el botó ‘Comprar’ podrà afegir-lo a la Cistella, on apareixerà cada Llibre que s’ha afegit i el preu que té. Així mateix, dins de la ‘Cistella’ es podrà eliminar el Llibre o bé se’n podran afegir d’altres.

8.3.- Quan l’Usuari hagi afegit tots els Productes que desitgi, haurà de comprovar el contingut de la Cistella i, si hi està conforme, haurà de fer clic a ‘Finalitza la comanda’ per accedir a la següent pantalla, on podrà formalitzar la compra. A continuació, l’Usuari haurà d’emplenar la informació que se sol·licita, seleccionar el tipus de transport que desitja i triar el mètode de pagament. Dins d’aquesta pantalla, en fer clic sobre el botó ‘Comprar’ és quan es completa el procés de contractació i es fa efectiu el pagament. Així mateix, en clicar sobre aquest botó, l’Usuari confirma que és el titular o legítim posseïdor de la targeta.

8.4.- Durant les 24 hores següents a la formalització de la comanda, Micuento enviarà a l’adreça de correu electrònic indicada per l’Usuari la confirmació del contracte (d’ara endavant, ‘Confirmació de la Comanda’). Micuento no es fa responsable de les errades i de la no operativitat de l’adreça de correu electrònic facilitada per l’Usuari per a l’enviament de la Confirmació de la Comanda.

8.5.- Micuento podrà cobrar la comanda des de la Confirmació de la Comanda.

8.6.- Quan ja s’ha completat el procés de compra i s’ha fet el pagament, l’Usuari no podrà modificar el contingut del Llibre (dades de personalització, foto i dedicatòria) ni modificar les dades d’enviament que ja ens havia proporcionat (nom, domicili, telèfon, etc.).
9.- MODALITATS DE PAGAMENT I FACTURACIÓ
9.1.- L’Usuari podrà pagar amb targeta de crèdit o dèbit, utilitzant les targetes següents: Visa, Mastercard o American Express. També podrà fer el pagament a través de la plataforma de pagament Paypal.

La Societat utilitza el mitjà de pagament segur “Secure Socket Layer”, que garanteix la confidencialitat i la seguretat de les dades bancàries de l’Usuari.

9.2.- Els preus dels Productes indicats al Lloc Web inclouen el tipus d’IVA aplicable que serà el legalment vigent en cada moment en funció de cada article concret.

En virtut de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels Productes s’entendrà que s’ubica en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament es troba en territori espanyol, excepte les Canàries, Ceuta i Melilla.

Tanmateix, les comandes amb destinació a les Canàries, Ceuta i Melilla estaran exemptes d’IVA, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents de conformitat amb la normativa vigent en cadascun d’aquests territoris.

9.3.- L’Usuari autoritza Micuento a enviar-li la factura de la comanda a través de correu electrònic. Si l’Usuari així ho sol·licita, també pot obtenir aquesta factura en paper sense cap cost, adreçant-se a Micuento i fent servir les dades de contacte indicades en l’apartat 1 d’aquestes Condicions Generals.
10.- LLIURAMENT DELS PRODUCTES
10.1.- Micuento entregarà els Productes a l’adreça de lliurament facilitada per l’Usuari durant el procés de compra, abans de fer el pagament.

10.2.- Els Productes es lliuraran en el termini indicat al Lloc Web, en funció del servei de transport triat, i sempre en el termini màxim de 30 dies naturals des de la data de Confirmació de la Comanda.

Els terminis de lliurament són orientatius, atès que el temps de fabricació dels Llibres pot variar en certes ocasions o poden tenir lloc altres situacions imprevistes, de manera que això pot provocar algun retard en el lliurament, sense que se superi, en cap cas, el termini màxim de 30 dies des de la data de Confirmació de la Comanda.

10.3.- Si per algun motiu Micuento no pogués complir amb la data de lliurament, contactarem amb l’Usuari per informar-lo d’aquesta circumstància i indicar-li una nova data de lliurament.

10.4.- No fem lliuraments els dissabtes, els diumenges ni els festius del Territori.

10.5.- El lliurament té lloc quan l’Usuari o una altra persona indicada per aquest adquireix la possessió material dels Productes en el domicili indicat per a rebre’ls, que s’acreditarà a través de la signatura de recepció de la comanda. Abans de signar la recepció de la comanda, l’Usuari haurà de comprovar que el Producte es troba en perfecte estat. A partir del moment del lliurament, els riscos que puguin sofrir els Productes aniran a càrrec de l’Usuari.

10.6.- Si l’Usuari estigués absent i fos impossible efectuar el lliurament de la comanda, el transportista li deixarà un avís comunicant-li això i explicant-li la manera de procedir per tal d’acordar un nou lliurament. Si en el tercer intent de lliurament aquest no es pogués dur a terme, la comanda es retornarà a les instal·lacions de Micuento. Quan la comanda arribi a les nostres instal·lacions, Micuento custodiarà el Llibre durant 30 dies més i contactarà amb l’Usuari a través de correu electrònic per tal de coordinar un nou enviament. En el cas que es faci un nou enviament, l’Usuari assumirà els costos corresponents. Si, després d’aquest termini, l’Usuari no respon a les comunicacions, Micuento podrà destruir el Llibre.
11.- DRET DE DESISTIMENT
11.1.- Dret de desistiment. L’Usuari té dret a desistir d’aquest contracte en un termini de catorze (14) dies naturals, sempre que no hagi adquirit un producte personalitzat o un altre producte exclosos legalment del dret de desistiment (vegeu l’apartat 11.5).

El termini de desistiment expirarà al cap de catorze (14) dies naturals des que l’Usuari o un tercer indicat per l’Usuari, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels productes, o en el cas que la comanda de l’Usuari estigui formada per diversos productes lliurats de manera separada, al cap de catorze (14) dies naturals des que l’Usuari o un tercer indicat per l’Usuari, diferent del transportista, va adquirir la possessió material del darrer d’aquests productes.

11.2.- Notificacions. L’Usuari exerceix el dret de desistiment notificant-nos-ho a Competition and Innovation S.L., a l’adreça carrer de Pallars, núm. 147, planta 2, 08018 de Barcelona, Espanya, al telèfon +34 937 07 34 02 de dilluns a divendres en horari de 10 a 15 h o a l’adreça de correu electrònic [email protected]. Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura com a Annex en aquestes Condicions Generals, tot i que no està obligat a fer-ne ús.

Per tal de complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici d’aquest dret per la seva part s’enviï abans que venci el termini corresponent.

11.3.- Conseqüències del desistiment. En cas de desistiment per part de l’Usuari, li tornarem tots els pagaments rebuts, incloses les despeses de lliurament (exceptuant les despeses addicionals resultants de la tria, per la seva part, d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir d’aquest contracte. Efectuarem aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament que hagi fet servir per a la transacció inicial. No incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. No obstant això, podrem retenir el reemborsament fins que haguem rebut els Productes, o fins que hagi presentat una prova de la seva devolució, segons quina condició es compleixi primer.

L’Usuari ens haurà de tornar els Productes a Competition and Innovation S.L., a l’adreça carrer Pallars, núm. 147, planta 2, 08018 de Barcelona, Espanya, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà que s’ha complert el termini si efectua la devolució dels Productes abans que aquest termini s’hagi acabat.

L’Usuari haurà d’assumir el cost directe de la devolució dels Productes i només l’Usuari serà responsable de la disminució del valor dels Productes resultant d’una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament d’aquests.

11.4.- Devolució del Producte. Per fer una correcta devolució dels Productes, caldrà seguir les següents pautes:

a) Els Productes s’han de tornar dins la caixa o l’embalatge originals.
b) Els Productes no es poden haver utilitzat de manera que el seu valor s’hagi reduït o es vegi perjudicat.
c) Els Productes han d’estar acompanyats de la còpia de la factura de compra i els altres documents que els acompanyin, si s’escau.
d) Quan arribin al nostre magatzem, es valorarà l’estat dels Productes. Si aquests no compleixen la normativa ni les condicions indicades establertes per a les devolucions, i el seu estat no és correcte, ens reservem el dret a no fer cap reemborsament del Producte.

11.5.- Excepcions al dret de desistiment. L’Usuari declara que coneix que existeixen excepcions al dret de desistiment, regulades a l’article 103 de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris vigent. A títol enunciatiu i no exhaustiu, aquestes són:

a) Béns personalitzats
b) Béns precintats que no siguin aptes per ser tornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que s’hagin desprecintat després del lliurament.
c) Béns que es poden deteriorar o caducar ràpidament.

11.6.- Productes defectuosos. Quan l’Usuari consideri que en el moment del lliurament el Producte no s’ajusta al que s’estipula al contracte, haurà de contactar amb Micuento de manera immediata a través de les dades de contacte facilitades a l’apartat de Dret de Desistiment, tot indicant-nos el Producte i el dany o la disconformitat existent. Micuento informarà l’Usuari sobre la manera de procedir a la devolució dels Productes.

Quan s’hagin tornat els Productes, aquests s’examinaran una vegada i, posteriorment, es comunicarà a l’Usuari si aquests es reemborsaran o se substituiran, segons escaigui. En el cas que es reemborsin, se n’abonarà l’import íntegre incloent-hi les despeses de lliurament i devolució, i es farà a través del mateix mitjà de pagament utilitzat per a la compra.
12.- GARANTIA DELS PRODUCTES
12.1.- Tots els Productes que ofereix Micuento tenen la garantia legalment prevista.

12.2.- Per tal que la garantia sigui efectiva, s’haurà de presentar el justificant de compra dins del termini legal establert. Excepte que es provi el contrari, el lliurament es considera que s’ha fet el dia que consta a la factura o a l’albarà de lliurament, si aquest fos posterior.

12.3.- L’Usuari ens haurà d’informar de la manca de conformitat del Producte tan bon punt en tingui constància a través de les dades de contacte facilitades a l’apartat 1.2 d’aquestes Condicions Generals.

12.4.- Es considerarà falta de conformitat si un Llibre en format paper arriba amb un defecte substancial de fabricació o amb algun dany o trencament. No es consideraran defecte substancial les petites variacions que el Llibre pugui tenir en relació amb altres Llibres impresos per la Societat o per tercers, com ara una tonalitat diferent de colors a les il·lustracions, tant a la coberta com a l’interior.

12.5.- Micuento no es farà responsable de les faltes de conformitat quan els Productes inclosos al Lloc Web:

a) S’ajustin a la descripció realitzada pel venedor i tinguin les qualitats del Producte que el venedor hagi presentat.
b) Siguin aptes per als usos als quals ordinàriament es destinen els Productes del mateix tipus.
c) Presentin la qualitat i les prestacions habituals d’un Producte del mateix tipus que el consumidor i usuari pugui esperar amb fonament, tenint en compte la naturalesa del Producte.

12.6.- Així mateix, Micuento no respondrà de les faltes de conformitat que l’Usuari conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de la celebració del contracte.

12.7.- L’Usuari podrà exigir la reparació del Producte, la seva substitució, la rebaixa del preu o la resolució del contracte si el Producte no fos conforme al contracte. L’Usuari podrà optar per la reparació i substitució, excepte que una d’aquestes dues opcions resulti objectivament impossible o desproporcionada. Aquestes seran gratuïtes per a l’Usuari, incloses les despeses d’enviament i els costos relacionats amb la mà d’obra i els materials. En el cas que l’Usuari exerciti el seu dret a reparació o substitució, Micuento li lliurarà un comprovant amb la data de lliurament i la manca de conformitat que ha causat l’exercici d’aquest dret. El reemborsament es farà al més aviat possible i sempre abans dels 14 dies següents a la data en què Micuento contacti amb l’Usuari per confirmar-li que procedeix al reemborsament o la substitució del Producte no conforme.

12.8.- En els casos definits a l’apartat 12.7, les despeses d’enviament van a càrrec de Micuento.

12.9.- La garantia no inclou els danys produïts per negligència, cops, ús o manipulacions indegudes, o desgast pel seu ús normal.

12.10.- S’exclouen de la garantia:

a) Aquells Productes que han estat modificats o reparats per l’Usuari o per qualsevol persona diferent del proveïdor o fabricant.
b) Si s’han modificat o alterat les dades de la garantia del Producte o el justificant de compra.
c) Productes d’alimentació, begudes, neteja i higiene personal.
d) Béns que es puguin deteriorar o que caduquin ràpidament.
e) Qualsevol altre bé si l’Usuari no disposa del justificant de compra.
13.- ALTRES RESPONSABILITATS
Micuento, en cap cas, serà responsable de:

a) Els errors, els retards en l’accés per part de l’Usuari a l’hora d’introduir les seves dades al formulari de comanda, la lentitud o la impossibilitat de la Confirmació de la Comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències es deguin a problemes de la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de la Societat. Micuento es compromet sempre a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari a la persona contractant per trobar una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

b) Els danys produïts per un mal ús del Producte i de mala fe per part de l’Usuari.

c) Les dades introduïdes i seleccionades al formulari de personalització del Llibre, així com de la dedicatòria i la foto, que seran les que triï l’Usuari i les quals podrà comprovar en la previsualització. En fer clic sobre el botó ‘Comprar’, l’Usuari confirma que les dades, les seleccions, la dedicatòria i la foto són les correctes. Micuento, per motius logístics, a partir d’aquest moment no podrà fer cap modificació de les dades seleccionades per l’Usuari, incloses les majúscules i minúscules o errors d’ortografia.
14.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
14.1.- L’informem que les dades personals dels nostres clients seran tractades de conformitat amb els principis de transparència, limitació de la finalitat, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, així com respectant les altres obligacions i garanties establertes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Per tal de complir amb aquest Reglament, hem actualitzat la nostra Política de Privacitat, la qual presentem tot seguit:
Responsable: Competition and Innovation S.L., amb NIF B10747863 i domicili al carrer de la Pallars, núm. 147, Planta 2, de Barcelona (08018). Telèfon: +34 937 07 34 02; email: [email protected].
Finalitat del tractament: tractem la informació que ens facilita amb l’objectiu de prestar-li el servei sol·licitat, enviar-li comunicacions sobre els productes adquirits o similars, i realitzar-ne la facturació.
Procedència i categoria de dades tractades: les dades personals que tractarem són les dades identificatives que vostè ens faciliti a través del formulari de registre que trobarà al nostre lloc web.
Temps de conservació: les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
Legitimació: només tractem les seves dades si comptem amb el seu consentiment exprés i informat per a fer-ho, i sempre conforme a les finalitats descrites.
Destinataris: les dades que vostè ens faciliti no es cediran a tercers excepte en els casos que hi hagi una obligació legal.
Ara bé, per dur a terme determinades funcions necessàries per a la prestació del servei, les seves dades poden ser tractades per tercers, que actuaran com a encarregats de tractament i que estaran obligats contractualment a complir amb les seves obligacions legals d’encarregat de tractament, i a mantenir la confidencialitat i el secret de la informació.
Transferències internacionals: s’informa que la Societat contracta la gestió d’algunes de les funcions necessàries per a la prestació del servei amb encarregats de tractament situats fora de la UE i que garanteixen un nivell adequat de protecció de les dades personals.
Drets: vostè és titular dels següents drets sobre les seves dades de caràcter personal:
- Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals.
- Dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió.
- Dret a sol·licitar la limitació o l’oposició del seu tractament.
- Dret a la portabilitat de les dades.
- Revocació del consentiment prestat.
Informació sobre els productes que has consultat: compilem informació sobre els productes que has consultat a la nostra plataforma o en un dels nostres aparadors, que has afegit a la teva cistella a la plataforma o a una llista de desitjos d'una tauleta o dispositiu similar en un dels nostres aparadors.

Per a l’exercici dels drets ens haurà d’enviar una comunicació escrita a través de correu electrònic a l’adreça [email protected] especificant el dret que vol exercir.
Així mateix, l’informem que pot sol·licitar la tutela dels seus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb seu al carrer de Jorge Juan, 6, 28001 de Madrid. Per saber-ne més, li recomanem llegir les nostres polítiques de privacitat.
15.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
15.1.- “Micuento” és una marca registrada per l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea i per l’Institut Mexicà de la Propietat Industrial, de manera que es prohibeix fer-ne ús, tant d’aquesta com de qualsevol signe identificatiu similar que pugui generar confusió sobre el seu origen o titularitat per tercers sense una autorització expressa prèvia per escrit. Així mateix, el Lloc Web www.micuento.com és un domini registrat per la Societat.

15.2.- Conseqüentment, es prohibeix de manera expressa la reproducció total o parcial de qualsevol copyright, marca registrada, logotips i altres drets de propietat industrial i intel·lectual dels continguts del Lloc Web.

15.3.- L’Usuari reconeix i accepta que en el Lloc Web es podrien trobar continguts que són propietat de tercers, els drets dels quals estan protegits per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o altres drets anàlegs.
16.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT
16.1.- Aquestes Condicions Generals i qualsevol qüestió relativa a la seva interpretació, al seu compliment o a la falta de compliment es regeixen per la Llei espanyola, sense perjudici de l’aplicació de la normativa comunitària i tractats internacionals, quan escaigui.

16.2.- En el cas que el contractant tingui la condició de consumidor, la jurisdicció competent serà la que estableixi la legislació vigent.
17.- SOBRE LES PROMOCIONS

Les promocions sempre s’aplicaran, de manera única i exclusiva, sobre el valor del Producte, mai sobre les despeses d’enviament, i la durada d’aquestes promocions s’especificarà sempre al Lloc Web.

18.- COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

A través de l’ús del Lloc Web, l’Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb Micuento siguin electròniques. Així mateix, l’Usuari accepta fer servir aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que qualsevol contracte, notificació, informació i altres comunicacions que la Societat li enviï de manera electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts legalment a l’Usuari.

19.- SERVEIS D’ATENCIÓ AL CLIENT, SERVEIS POSTVENDA I RECLAMACIONS
Per a qualsevol sol·licitud d’informació o reclamació que es consideri pertinent es podrà contactar amb el Servei d’Atenció al Client a través del telèfon o del correu electrònic indicat a les dades de contacte d’aquestes Condicions Generals. El Servei acusarà recepció de la reclamació presentada mitjançant la remissió del corresponent justificant a l’adreça de correu electrònic que s’haurà de proporcionar al Servei d’Atenció al Client per tramitar la reclamació.

A més, la Societat té fulls oficials de reclamació a disposició dels Usuaris que també podrà sol·licitar a través del telèfon o del correu electrònic indicat a les dades de contacte.


Barcelona, 26 de febrer de 2018
ANNEX FORMULARI DE DESISTIMENT
(Només ha d’omplir i enviar aquest formulari si vol desistir del contracte)


A l’atenció de:

Competition and Innovation S.L.
Carrer Pallars 147, Planta 2
08018 - Barcelona
Telèfon +34 937 07 34 02
[email protected]


Amb aquesta carta li comunico que desisteixo del contracte de compravenda del bé següent:

- Comanda rebuda el ___________.
- Nom del consumidor ___________________________________________.
- Adreça del consumidor __________________________________________.


____________, __ de ________ de ____ (lloc i data).


(Signatura del consumidor)


__________________
MiCuento logo
País
Deutschland
Espanya (Català)
España
Latam
Colombia
Brasil
Chile
France
Italia
México
Suisse
Schweiz
Svizzera
United Kingdom
United States
AjudaLa meva comanda